Rekrutacja

Rekrutacja – terminy

Termin składania dokumentów:

  • 16 maja 2023r.  –  19 czerwca 2023 –  składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Terminy rekrutacji:

  • Od 23 czerwca 2022r.  do 10 lipca 2023r. do godz.1500 –uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.
  • 18 lipca 2023r. godz. 1000– ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół  z podziałem na oddziały.
  • Od 15 maja 2023r. do 20 lipca 2023wydanieprzez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w zawodzie: technik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych.
  • Od 18 lipca 2023r. do 25 lipca 2023r. do godz. 1500 – termin potwierdzenia przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w wybranym zawodzie ( technik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych ) oraz orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (dotyczy zawodów technik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych oraz mechanik pojazdów samochodowych)*

* W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację tę składa się w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie do 25 lipca 2023 r. w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 14 sierpnia 2023 r. w postępowaniu uzupełniającym. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022 r. Niezłożenie w tym terminie, odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego uczeń został przyjęty.

  • 26 lipca 2023r. do godz. 1400ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach.
  • Do końca sierpnia 2023r. – uczniowie mogą być przyjmowani do szkół dysponujących wolnymi miejscami.
Skip to content