Zajęcia praktyczne

Młodzież technikum odbywa zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego w Zabrzu. Praktyki zawodowe miesięczne odbywają się w renomowanych zakładach motoryzacyjnych zlokalizowanych na terenie Zabrza i okolic.

Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy umowę o pracę podpisują indywidualnie z zakładem pracy są pracownikami młodocianymi. Pracownicy młodociani otrzymują wynagrodzenie w zakładach, w których uczą się zawodu. Lata pracy-praktyki liczą się do emerytury.

Uczniowie (pracownicy młodociani) odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy, które zrzeszone są w Cechu Rzemiosł Różnych mogą przytąpić do egzaminu czeladniczego po ukończeniu szkoły.

Uczniowie (pracownicy młodociani) odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładach nie zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych mogą zdawać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w Ośrodkach Egzaminacyjnych wskazanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie.

Co powinieneś wiedzieć będą pracownikiem młodocianym

Pracownikiem młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie osiągnęła jeszcze pełnoletności tj. nie przekroczyła 18 roku życia. Pracownicy młodociani stanowią grupę zatrudnionych, w stosunku do której przepisy prawa przewidują odmienną regulację czasu pracy, prawa do urlopów, zasad rozwiązywania umów o pracę, zasad wynagradzania oraz zasad świadczenia pracy.

Pracodawca jest obowiązany zawrzeć z młodocianym na piśmie umowę w celu przygotoawnia zawodowego. Umowa taka powinna w szczególności określać:

 • rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy),
 • czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego,
 • sposób dokształcania teoretycznego,
 • wysokość wynagrodzenia.

Nauka zawodu trwa nie krócej niż 24 miesiące i nie dłużej niż 36 miesięcy. Rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego dopuszczalnej jest tylko w razie:

 • niewypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązdku dokształcania się, pomimo stosowanych środków wychowawczych,
 • ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
 • reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego,
 • stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe
Czas pracy pracownika młodocianego
 • Czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin na dobę,
 • Czas pracy młodocianego w wieku powyżej 16 lat nie może przekraczać 8 godzin na dobę,
 • Do czasu zajęć młodocianego wlicza się czas nauki, w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy młodocianego jest dłuższy niż 4,5 godziny, pracodawca zobowiązany jest wprowadzić przerwę w pracy trwającą nieprzerwanie 30 minut, wliczaną do czasu pracy,
 • młodocianego nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej (pomiędzy godzinami 22.00 a 6.00)
 • Przerwa w pracy młodocianego obejmująca porę nocną powinna trwać nieprzerwanie nie mniej niż 14 godzin
 • Młodocianemu przysługuje w każdym tygonieu prawo do co najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę.
Obowiązki pracownika młodocianego wobec pracodawcy i zakładu pracy:
   • Młodociany pracownik

  zobowiązany jest:

 • dążyć do jak najlepszych wyników w pracy i nauce,
 • przestrzegać czasu i porządku pracy ustalonych przez pracodawcę,
 • przestrzegać przepisów BHP oraz p/pożarowych,
 • wypełniać systematycznie obowiązek dokształcania,
 • odnosić się z szacunkiem do przełożonego i przestrzegać zasad koleżeńskiej współpracy,
 • przystąpić do egzaminu czeladniczego lub potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zakończeniu nauki.
Obowiązki pracodawcy w stosunku do pracownika młodocianego:
   • Pracodawca

  obowiązany jest:

 • zatrudnić i szkolić młodocianego zgodnie z programem praktycznej nauki zawodu, przeprowadzać szkolenia BHP – wstępne, stanowiskowe, okresowe,
 • kierować młodocianego na badania lekarskie i ponosić koszty z tym związane,
 • zaopatrzyć młodocianego w przewidziany na danym stanowisku sprzęt ochrony osobistej, odzież ochronną i roboczą, środki czystości,
 • zaopatrzyć młodocianego w narzędzia pracy, materiały i inne potrzebne urządzenia,
 • stosować się do obowiązujących przepisów w ochronie pracy i zdrowia młodocianych,
 • kontrolować wykonywanie przez młodocianego obowiązku dokształcania teoretycznego,
 • pokryć koszty egzaminu czeladniczego lub potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zdawanego przez młodocianego w pierwszym wyznaczonym terminie.
Urlopy wypoczynkowe:
 • Młodociany uzyskuje z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych. Jeżeli młodociany uczęszcza do szkoły należy mu go udzielić w okresie ferii szkolnych,
 • Z upływem roku pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych. Jednakże w roku kalendarzowym, w którym młodociany kończy 18 lat, przysługuje mu 20 dni roboczych urlopu,
 • Pracodawca jest obowiązany na wniosek młodocianego udzielić mu w czasie ferii szkolnych i wakacji urlopu bezpłatnego w wymiarze nie przekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy. Okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy.
Wynagrodzenie:Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”
  • Stosunek wynagrodzenia wynosi:
 • w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 4%
 • w drugim roku nauki – nie mniej niż 5%
 • w trzecim roku nauki – nie mniej niż 6%

Szkoła dysponuje adresami rzemieślników szkolących młodocianych pracowników. W sprawie praktyk informacji udziela również Cech Rzemiosł Różnych w Zabrzu, ul. Wolności 330.

Szczegółowych informacji związanych z kształceniem praktycznym uczniów naszej szkoły udziela kierownik szkolenia praktycznegomgr Izabela Malkusz.

Skip to content