Egzaminy zawodowe

Wszyscy absolwenci Zespołu Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Zabrzu mają możliwość zdawania egzaminu zawodowego. W zależności od typu szkoły i wybranego kierunku kształcenia przeprowadzane są dwa typy egzaminów:

 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
 • Egzamin czeladniczy

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (zwany egzaminem zawodowym) zdają absolwenci technikum, a także absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej (w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych i mechanik motocyklowy). Egzamin zawodowy mogą zdawać również uczniowie w innych zawodach, jeżeli ich pracodawca nie jest zrzeszony w Cechu Rzemiosł Różnych. We wszystkich zawodach wyodrębniono następujące kwalifikacje:

 • mechanik pojazdów samochodowych M.18 – Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 • elektromechanik pojazdów samochodowych M.12 – Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 • mechanik motocyklowy M.45 – Diagnozowanie i naprawa motocykli

Zawód technik pojazdów samochodowych obejmuje trzy kwalifikacje: M.18, M.12 oraz M.42 (Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych)

Organem przeprowadzającym i nadzorującym przebieg egzaminu jest OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA w Jaworznie (w skrócie OKE).

Egzamin czeladniczy zdają uczniowie (pracownicy młodociani) zasadniczej szkoły zawodowej, którzy zajęcia praktyczne odbywają w zakładach zrzeszonych w CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH w Zabrzu (lub innych Cechach, jeżeli uczeń zajęcia praktyczne odbywa poza Zabrzem).

Niezależnie od typu egzaminu, podstawą ich przeprowadzenia są tzw. standardy wymagań egzaminacyjnych.

Standard jest „spisem” wiadomości i umiejętności sprawdzanych na egzaminie, zawiera także opis stanowiska egzaminacyjnego oraz jego wyposażenie w sprzęt, materiały i urządzenia niezbędne do przeprowadzenia zadania praktycznego w danym zawodzie.

Ze wszystkimi standardami można zapoznać się na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Związku Rzemiosła Polskiego, w tabeli poniżej znajdują się odnośniki do informatorów zawierających między innymi standardy wymagań egzaminacyjnych, przykładowe zadania i informacje o procedurach egzaminacyjnych.

EGZAMIN ZAWODOWY

Składa się z dwóch etapów:

 • etapu pisemnego
 • etapu praktycznego.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

 • z etapu pisemnego – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
 • z etapu praktycznego – co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów.

Egzaminy pisemne (dla technikum i ZSZ) i praktyczne (tylko dla technikum)odbywają się w szkole w terminie wyznaczonym przez CKE. Praktyczne egzaminy zawodowe absolwentów ZSZ odbywają się w akredytowanych Centrach Egzaminacyjnych w wybranych miastach naszego regionu.

Wynik egzaminu zawodowego ustala okręgowa komisja egzaminacyjna. Wynik ten jest ostateczny. Absolwent, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Więcej informacji nt. egzaminów znajdziecie w informatorach i broszurach wydanych przez CKE. Materiały te dostępne są również w szkolnej bibliotece.

EGZAMIN CZELADNICZY

Przeprowadzany jest również w dwóch etapach:

 • etap praktyczny: polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne
 • etap teoretyczny: odbywa się w dwóch częściach; pisemnej i ustnej

Absolwent, który zdał egzamin czeladniczy, uzyskuje tytuł czeladnika w danym zawodzie, po trzyletnim stażu pracy w zawodzie może przystąpić do egzaminu mistrzowskiego.

Skip to content