Rekrutacja

Szczegółowe warunki rekrutacji


Do wniosku o przyjęcie do szkoły należy dołączyć;

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów,
  • kserokopię karty szczepień i kartę zdrowia,
  • 2 zdjęcia,
  • uczniowie starający się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 8 mają ponadto dołączyć: zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Dotyczy to uczniów – młodocianych pracowników.
  • uczniom wybierającym zawód elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych szkoła zapewnia zajęcia praktyczne – w związku z tym zaświadczenie nie jest wymagane.

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

W przypadku wolnych miejsc o przyjęciu kandydata, który nie posiada wymaganej liczby punktów, decyduje dyrektor szkoły.

Skip to content