Projekty UE

Nasza jakość – Twoja szansa

Projekt „Nasza jakość – Twoja szansa – kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego” jest realizowany przez Miasto Zabrze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów zabrzańskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Realizację projektu zaplanowano od września br. do września 2019 r. w zabrzańskich szkołach zawodowych i jednej placówce kształcenia zawodowego.

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

  • doradztwo edukacyjno – zawodowe dla 1194 uczniów w zabrzańskich szkołach zawodowych biorących udział w projekcie,
  • podnoszenie umiejętności zawodowych uczniów poprzez organizację zajęć specjalistycznych oraz kursów i szkoleń dających uprawnienia zawodowe,
  • zorganizowanie praktyk i staży dla 597 uczniów u pracodawców,
  • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 116 nauczycieli kształcenia zawodowego/ instruktorów praktycznej nauki zawodu,
  • wdrożenie nowych innowacyjnych form kształcenia,
  • doposażenie pracowni zawodowych tak, aby w jak największym stopniu odzwierciedlały warunki pracy u pracodawców,
  • zwiększenie współpracy szkół i placówki z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

(źródło: www.um.zabrze.pl)

Skip to content