Projekty UE

„Śląskie. Zawodowcy”

Uczniowie Zespołu Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Zabrzu 1 września 2019 roku przystąpili do projektu „Śląskie. Zawodowcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Śląskie. Zawodowcy” to projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, Izbą Rzemieślniczą w Katowicach oraz Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (partnerzy projektu).

Celem przedsięwzięcia jest szerokie wsparcie szkolnictwa zawodowego w regionie oraz budowanie mechanizmów i sieci współpracy pomiędzy szkołami kształcącymi w zawodzie i pracodawcami.

WARTOŚĆ PROJEKTU 18 186 586,50 zł

DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ 17 277 257,17 zł

OKRES REALIZACJI: 01.09.2019 – 31.12.2022

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Projekt zakłada następujące formy wsparcia dla uczestników projektu:

a) szkolenia, kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli zawodu oraz pozostałych przedstawicieli kadry pedagogicznej:

  • zaplanowane wsparcie ma służyć poprawie jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami;
  • szkolenia/kursy/studia dla kadry, będą ściśle powiązane z danymi branżami w których nauczają będą realizowane zgodnie z zindywidualizowanymi potrzebami nauczycieli;

b) Śląska Rada Edukacji Zawodowej:

  • celem powołania Śląskiej Rady Edukacji Zawodowej będzie przede wszystkim przeprowadzenie diagnozy dla szkół przy stosowaniu metody Foresight, zbudowanie trwałych mechanizmów i powiązań pomiędzy szkołami a pracodawcami w zakresie analizy potrzeb rynku pracy, doradztwa i animacji współpracy szkół z przedsiębiorcami oraz stanowiących zaczątek trwałego rozwiązania instytucjonalnego w politykach edukacyjnych województwa;

c) doradztwo edukacyjno-zawodowe:

  • obowiązkowe dla każdego uczestnika (4 godziny indywidualnej rozmowy z doradcą zawodowym);

d) kursy/szkolenia nadające uprawnienia i umożliwiające uczestnikom zdobycie nowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy:

  • każdy uczestnik projektu będzie mógł wziąć udział w dwóch kursach/szkoleniach, przy czym uruchomienie danego kursu/szkolenia w danym roku szkolnym będzie uzależnione od zgłoszenia się wymaganej liczby osób;
  • wykaz możliwych kursów/szkoleń dla danej szkoły i danego kierunku kształcenia zostanie opracowany przez szkolnego specjalistę ds. kursów i szkoleń oraz doradcę zawodowego w uzgodnieniu z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach;

e) 150-godzin praktyki lub stażu zawodowego:

  • organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców;
  • uczestnikom za czas uczestnictwa w praktyce/stażu zawodowym (w wymiarze 150h) przysługuje stypendium w wysokości 2000,00 zł;
  • stanowiska pracy zostaną dofinansowane przez partnerów projektu.
Skip to content