Rekrutacja

Kryteria przyjęć 2024/2025 – Technikum Nr 2


Do pierwszej klasy Technikum Nr 2 (technikum pięcioletnie) w zawodzie technik pojazdów samochodowych przyjmowani są uczniowie, którzy:

  • ukończyli szkołę podstawową
  • złożyli dokumenty
  • w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymali największą liczbę punktów.

Przy ustalaniu liczby punktów bierze się pod uwagę sumę punktów za egzamin ósmoklasisty i oceny uzyskane w szkole podstawowej z wybranych zajęć edukacyjnych i szczególnych osiągnięć ucznia.

Można uzyskać maksymalnie 100 punktów za egzamin ósmoklasisty + maksymalnie 100 punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej i szczególne osiągnięcia.

Razem 200 punktów.

Zagadnienie

Punktacja szczegółowa

Punktacja maksymalna

Język polski

Dopuszczający

2

18 punktów

 

Dostateczny

8

 
 

Dobry

14

 
 

Bardzo dobry

17

 
 

Celujący

18

 

Matematyka

Dopuszczający

2

18 punktów

 

Dostateczny

8

 
 

Dobry

14

 
 

Bardzo dobry

17

 
 

Celujący

18

 

Informatyka

Dopuszczający

2

18 punktów

 

Dostateczny

8

 
 

Dobry

14

 
 

Bardzo dobry

17

 
 

Celujący

18

 

Technika

Dopuszczający

2

18 punktów

 

Dostateczny

8

 
 

Dobry

14

 
 

Bardzo dobry

17

 
 

Celujący

18

 

 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 punktów

Dodatkowe punkty za udział w zawodach wiedzy określa § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r.

Maksymalnie

18 punktów

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusz – wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

3 punkty

W przypadku osób zwolnionych z egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru z pośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust 3 pkt4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

(zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.)

 

Egzamin ósmoklasisty

100 punktów

Przeliczane na punktu wyników egzaminu ósmoklasisty:

– język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,

– matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,

– język obcy nowożytny – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent.

Maksymalnie 35 punktów

Maksymalnie 35 punktów

Maksymalnie 30 punktów

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

200 punktów

Skip to content