NASI STYPENDYŚCI

Uczniowie naszej szkoły corocznie znajdują się w gronie najlepszych uczniów w Polsce, którym przyznano Stypendia Prezesa Rady Ministrów.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Kandydatów do stypendium typuje samorząd uczniowski, zgodnie z trybem określonym w statucie szkoły. Wnioski o przyznanie stypendium, wraz z uzasadnieniem, przedstawia się radzie pedagogicznej, która zatwierdza jednego kandydata. Wniosek o przyznanie stypendium, zatwierdzony przez radę pedagogiczną, dyrektor szkoły przedstawia kuratorowi oświaty, a kurator oświaty – za pośrednictwem Ministra Edukacji Narodowej – Prezesowi Rady Ministrów.

Oto nasi stypendyści:

 • 2017/2018 – Konrad Siewert
 • 2016/2017 – Natalia Szlachcic
 • 2015/2016 – Natalia Szlachcic
 • 2014/2015 – Aleksandra Jasińska
 • 2013/2014 – Samanta Służalec
 • 2012/2013 – Samanta Służalec
 • 2011/2012 – Samanta Służalec
 • 2010/2011 – Małgorzata Katarzyna Pieczko
 • 2009/2010 – Małgorzata Katarzyna Pieczko
 • 2008/2009 – Agnieszka Kik, Sebastian Kowolik
 • 2007/2008 – Adam Cwienk
 • 2006/2007 – Agnieszka Kik
 • 2005/2006 – Adam Cwienk
 • 2004/2005 – Arkadiusz Kruk
 • 2003/2004 – Jarosław Kudła
Skip to content